Disclaimer

Disclaimer en privacy voor Vlees in the box

Vlees in the box maakt deel uit van GMG Meat & Meals, verleent u hierbij toegang tot www.vlees-in-the-box.be ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Vlees in the box behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Vlees-in-the-box verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en in overeenstemming met de Europese verordening 'General Data Protection Regulation (GDPR). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u terecht op info@vlees-in-the-box.be.

Verwerkingsdoeleinden

Vlees in the box verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en van gebruikers van de website voor klanten- en ordebeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), en op basis van artikel 6.1.b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a) (toestemming), heeft de gebruiker van de website steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtsreeks of onrechtstreeks met GMG Meat and Meals NV verbonden zijn of met enige andere partner van GMG Meat and Meals NV.

GMG Meat and Meals NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van de boekhouding) en niet langer dan noodzakelijk voor de noramle bedrijfsvoering. 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant en de gebruiker van de website heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderenn de verwerking ervan beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) , met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien heeft de klant en de gebruiker van de website het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant en de gebruiker van de website gevraagd om:

     zelf de instellingen van zijn account aan te passen;   of

     een email te verzenden naar het volgende emailadres: info@vlees-in-the-box.be

Direct marketing

De klant en de gebruiker van de website heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.  

Het gebruik van 'cookies' 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is Google Analyticswanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machinr identificeren.

We gebruiken 'Third party cookies', afkomstig van aanwezige marketing of advertentieplug-ins zoals Google Analytics, Criteo en Tradetracker.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Dit kan u doen via instellingen van uw browser (via de help-functie). Indien u het gebruik van cookies uitschakelt of de cookies wist in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslaan op servers in de Verenigde Staten. google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. google mag deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Dit kan u doen via instellingen van uw browser (via de help-functie). Indien u het gebruik van cookies uitschakelt of de cookies wist in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Klacht

De klant en de gebruiker van de website beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be  

Beperkte aansprakelijkheid

Vlees in the box spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vlees in the box. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vlees in the box.Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vlees in the box nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyrightbeleid en intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vlees in the box. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vlees in the box, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Alle logo's, afbeeldingen, slogans, teksten en concepten op deze website zijn eigendom van GMG Meat and Meals NV.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, of in geval van beknopte citaten, verwijzingen en links, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door GMG Meat and Meals NV. Voor samenwerking en overnames van informatie, teksten en afbeeldingen, mag u altijd contact opnemen met GMG Meat and Meals NV.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.